IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon stock

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

ด้านการทำงานเป็นทีม

     โครงการการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประจำปี 2557

 

ด้านการจูงใจ

     โครงการประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยให้รางวัลเผยแพร่เกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

 

ด้านบรรยากาศในการทำงาน

     กิจกรรมซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ที่ตั้ง สทช.