แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

ด้านการทำงานเป็นทีม

     โครงการการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประจำปี 2557

 

ด้านการจูงใจ

     โครงการประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยให้รางวัลเผยแพร่เกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

 

ด้านบรรยากาศในการทำงาน

     กิจกรรมซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ที่ตั้ง สทช.