ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

682212
TodayToday1928
YesterdayYesterday2550
This WeekThis Week9290
This MonthThis Month35522
All DaysAll Days682212
Home

ช่องทางการร้องเรียน_สทช.

head requestnew

 

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า

 1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจาก ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2. ข้อคิดเห็นที่ผู้รับบริการจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ขั้นตอนการดำเงินงานรับเรื่องร้องเรียน สทช.

flowchat

 การยื่นข้อร้องเรียน อย่างน้อยต้องปรากฏรายละเอียด ดังนี้

 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการดำเนินการได้
 2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน
 3. ระบุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

 1. โทรศัพท์ หมายเลข 0-4431-1476 โทรสาร 0-4431-5931
 2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
 3. เว็บไซต์ของสำนักฯ http://biologic.dld.go.th ช่องทางการร้องเรียน
 4. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 5. ผู้อำนวยการสำนัก
 6. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ