ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

158665
TodayToday54
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week607
This MonthThis Month1708
All DaysAll Days158665
Home เงินทุนหมุนเเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 05. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลัก

          ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร

พันธกิจ

ประเด็นหลัก

พันธกิจ

การผลิตและการทดสอบวัคซีน และมาตรฐานการผลิตและทดสอบ

ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายในประเทศ และประเทศข้างเคียง

ระบบสนับสนุนการดำเนินการ

ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบและงานวิจัย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบลูกโซ่ความเย็น เป็นต้น

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล

เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand๔.๐ในการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และความร่วมมือระหว่างองค์กร

วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้ตรงตามความต้องการ

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ

 เป้าหมายหลัก

 1. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP

 2. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง

 3. การพัฒนาทุนมนุษย์

 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์

 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ

 ค่านิยม                  V-SMART              ย่อมาจาก

V : Validity             ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  

S ; Standard           ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  

M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ

A : Agility               คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

R ; Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

T : Teamwork         มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

 V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทำงานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ