ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

178023
TodayToday47
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week237
This MonthThis Month1934
All DaysAll Days178023
Home เงินทุนหมุนเเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 05. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์จัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ปีบัญชี 2563)

วัตถุประสงค์จัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ปีบัญชี 2563)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วิสัยทัศน์

เป็นเงินทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายในประเทศและประเทศข้างเคียง

2. ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

3. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

4. ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้ตรงตามความต้องการ

6. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้เป็นตามความต้องการตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์

2. ดำเนินการให้ได้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

3. พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

4. พัฒนาส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศขององค์กร

5. พัฒนาส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ ได้แก่ ระบบลูกโซ่ความเย็น และการบริหารจัดการน้ำ

6. ผลักดันส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ให้ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการพลังงาน

 

ที่มา : บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563