ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

144518
TodayToday31
YesterdayYesterday92
This WeekThis Week31
This MonthThis Month1705
All DaysAll Days144518
Home

แผนพัฒนาบุคลากร สทช. ปี 2556

plan_person56_

  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Master Plan)" รายละเอียด
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และกำหนด GMP ในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน" รายละเอียด
  • โครงการสัมมนาหลักสูตร"การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ(Maximize Time and Priorities Management)" รายละเอียด
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางการบำรุงรักษา เชิงประสิทธิภาพ" รายละเอียด
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน" รายละเอียด
  • โครงการประชุมเรื่อง"การบริหารจัดการชีวภัณฑื กรมปศุสัตว์" ไตรมาสที่ 1-4/2556" รายละเอียด
  • โครงการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประำจำปี 2556 รายละเอียด
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีชีวภาพและการนำมาใช้ในการผลิตและพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์" รายละเอียด
  • โครงการฝึกอบรมเิชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM" รุ่นที่ 2 รายละเีอียด