ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

185616
TodayToday1241
YesterdayYesterday2153
This WeekThis Week4551
This MonthThis Month6607
All DaysAll Days185616
Home ข้อมูลองค์กร E-mail Address

>>> E-mail Address

 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ถ.กองวัคซีน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130    
โทรศัพท์ : 044-311476, 044-312863, 044-315678 โทรสาร : 044-315931, 044-315198
เว็บไซต์ : http://biologic.dld.go.th/th/ อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
รายชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายใน e-mail adderss
นายจาตุรต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักฯ 1144 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางศรุดา   เรืองหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1141 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางมณีรัตน์  ป๊อกเทิง หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 1151 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวศันสนีย์  แขนโคกกรวด หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 1131 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวอังคณา  สายแวว หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 1141 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  และหัวหน้างานสถานที่    
นายโชคอนันต์  คงกระพันธ์ หัวหน้างานยานยนต์ 1139 -
นายวรพงษ์  ศรีวิไลฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 1118 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายรังสรรค์  รักษกุลวิทยา หัวหน้าฝ่ายคลังวัสดุและครุภัณฑ์ 1115 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  และหัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ 1303  
นางณิชมาศ   นันท์โสภณ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1119 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวดวงพร  มาชมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1112 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวนุรี  ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบำบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม 1306 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายอนันต์  ท้าวเพชร  หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์  1113 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  และหัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 1126  
นายอนุรักษ์  ตระการรังสี หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 4102, 4106  
นายสุรพัฒน์  เลาหวณิช หัวหน้าฝ่ายวัคซีนสัตว์ปีก 2129, 2130 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายธวัชชัย  ปัจฉานุกูล หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 1136 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายพรชัย  ศรีดามา หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ 1120 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายปณิธาน  ทองทา หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 4114  
นายนพคุณ  มูลสิน หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก 2137  
นายดิถี  ประเสริฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายทดสอบวัคซีนโรคอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 1134 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  และหัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 1134  
นางอารีรัตน์  สุดโต หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต 2138 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายอารีย์  เกตุสุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 1155 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายกังวาน   จึงธีรพานิช หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการและการตลาด 4463 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายวิษณุ  ศรีแสน หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง 1135, 1150 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายไชยา   สง่าประโคน หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 1122 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายอัตพงศ์ นาคะปักษิณ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง 1166 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  และหัวหน้าฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง    
นายนิคม  บุญยาน หัวหน้าฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 5000  
       

อัพเดต : มิถุนายน 2563