ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home เงินทุนหมุนเเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 01. ข้อมูลด้านการเงินฯ และการบริหารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554-2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554-2561

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555-2561 | เงินงบประมาณ

เงินทุนหมุนเวียนรายจ่ายประจำปี 2554-2560 | เงินทุนหมุนเวียน