ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน/ตรวจเยี่ยม สำนักฯ 17/09/55 สัตวแทพย์ ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมดูงาน

17/09/55 สัตวแทพย์ ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2555 นิสิตสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 52 คน

 เข้าอบรม-ดูงาน ด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัคซีน

ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสัตวแพทย์รัชนี อัตถิ พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

170955