ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

185664
TodayToday1289
YesterdayYesterday2153
This WeekThis Week4599
This MonthThis Month6655
All DaysAll Days185664
Home ข้อมูลองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2561-2565

 

ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการน้ำประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ยุทธศาสตร์ที่ 10 รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ

 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (2561-2565) 16 ส.ค.2561