ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

185665
TodayToday1290
YesterdayYesterday2153
This WeekThis Week4600
This MonthThis Month6656
All DaysAll Days185665
Home ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์/ภารกิจ

>>> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

 เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลัก

          ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร

 

พันธกิจ

ประเด็นหลัก

พันธกิจ

การผลิตและการทดสอบวัคซีน และมาตรฐานการผลิตและทดสอบ

ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายในประเทศ และประเทศข้างเคียง

ระบบสนับสนุนการดำเนินการ

ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบและงานวิจัย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบลูกโซ่ความเย็น เป็นต้น

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล

เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand๔.๐ในการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และความร่วมมือระหว่างองค์กร

วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้ตรงตามความต้องการ

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ

 เป้าหมายหลัก

 1. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP

 2. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง

 3. การพัฒนาทุนมนุษย์

 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์

 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 ค่านิยม                  V-SMART              ย่อมาจาก

V : Validity             ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  

S ; Standard           ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  

M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ

A : Agility               คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

R ; Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

T : Teamwork         มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

 V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทำงานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ