แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ผู้บริหาร (สทช.)

...ผู้บริหาร สทช.

 

chaowarit04

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต

ผู้อำนวยการสำนักฯ

 

- ว่าง -

 

ผชช.ด้านพัฒนาแบคทีเรีย

วัคซีนสำหรับสัตว์

 kamontip03

สพ.ญ.กมลทิพย์ ธัญพิมล

ผชช.ด้านพัฒนาไวรัส

วัคซีนสำหรับสัตว์

somkeait02

น.สพ.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล

ผชช.ด้านการผลิตวัคซีน

โรคปากและเท้าเปื่อย

 tirong02

นายไตรรงค์ เมนะรุจิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  vorapong01

น.สพ.วรพงษ์ ศรีวิไลฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

 kamontip03

สพ.ญ.กมลทิพย์ ธัญพิมล

หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

pornchai01

น.สพ.พรชัย ศรีดามา

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

chaiya01 

 น.สพ.ไชยา สง่าประโคน

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา

attapong02

น.สพ.อัตพงษ์ นาคะปักษิณ

หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง

watcharin02 

น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

witsanu01 

นายวิษณุ ศรีแสน

หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง 

 

 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

ที่ตั้ง สทช.