แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 29/09/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทนุหมุนเวียนฯ

29/09/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทนุหมุนเวียนฯ

pub app57 329/09/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทนุหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป, ตำแหน่งพนักงานสัตวบาล, ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

รายละเอียด

สัญญาประชาคม

icon page

ที่ตั้ง สทช.