แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 12/09/60 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

12/09/60 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

app011209/60 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ตำแหน่ง

1.พนักงานทั่วไป

2.เจ้าพนักงานสัตวบาล

3.พนักงานขับรถยนต์

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

รายละเอียด | Download ใบสมัคร 

ที่ตั้ง สทช.