แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 01/08/60 ขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

01/08/60 ขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

***ขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย***

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย สำนักฯ ขอความร่วมมือจากท่านและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค

เงิน อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำมาบริจาคได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด

โทร. 1140 - 1141

สัญญาประชาคม

icon page

ที่ตั้ง สทช.