แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 04/05/60 การตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 8-19 พ.ค. 2560

04/05/60 การตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 8-19 พ.ค. 2560

การตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 8-19 พ.ค. 2560

(ขยายระยะเวลาทำแบบสำรวจถึงวันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 16.30 น.)

 

1.) เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th > แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครรัฐ แบนเนอร์ด้านขวามือ

 

2.) เว็บไซต์ http://www.surveygizmo.com/s3/3514556/opcd-survey-first-page-c

 

 

************/////*******************

สัญญาประชาคม

icon page

ที่ตั้ง สทช.