แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ภาพกิจกรรม รางวัลแห่งความภาคภูมิ 14/02/60 พนักงานดีเด่นประจำปี 2559

14/02/60 พนักงานดีเด่นประจำปี 2559

0014/02/60 พนักงานดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่ นายบัณฑิต มีโชคสม ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สังกัด งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

สัญญาประชาคม

icon page

ที่ตั้ง สทช.